Tag Archives | Thai Lessons

IMG_9078

VIDEO: Customizing Food Order

Dialogue from the video Waitress : สวัสดีค่ะ รับอะไรดีคะ sà-wàt-dii kâ, ráp à-rai dii ká? (Hello, what would you like to order?) Pear: เอาต้มยำกุ้งพิเศษเห็ดค่ะ ao dtôm-yam-gûng pí-sèet hèt kâ (I would like to have Spicy Prawn Soup with extra mushrooms please.) เอาผัดผักเพิ่มกุ้งค่ะ ao pàt-pàk pêrm gûng kâ (I would like to have stir-fried vegetable and add […]

Read full story · Comments { 17 }

VIDEO: Money Matters

Useful Vocabulary and Phrases: Money = เงิน /ngern/ (formal term) ตังค์ /dtang/ (informal term) Banknote = แบงค์ /báeng/ Small banknote = แบงค์ย่อย /báeng yâwi/ To exchange = แลก /lâek/ Do you have smaller notes? = คุณมีแบงค์ย่อยมั้ย /kun mii báeng yâwi mái?/ I only have 1000 Baht note = ผมมีแค่แบงค์พัน /pŏm mii kâe báeng pan/ Can […]

Read full story · Comments { 14 }

VIDEO: Isan 101 (Basic Northeastern Thai Dialect)

Northeastern region of Thailand or what Thai people refer to as ‘อีสาน Isan also Isaan, Isarn, Esan, or Esarn’ is the largest part of the country. You might hear the official term is “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ pàak dtà-wan-àwk-chǐang-nŭea”. The main language is Isan, which is a dialect of the Lao language. Isan belongs to the Chiang Saeng […]

Read full story · Comments { 11 }
Thai Short Vowels

VIDEO: Thai Short Vowels

To speak Thai clearly and make local people understood, it is not only getting the tones right it is also pronouncing the vowels correctly. There are in total 32 vowel sounds in Thai language, 14 of them are long vowel sounds and 18 are short vowel sounds. Similar to pronouncing Thai tones, when the vowel […]

Read full story · Comments { 8 }
Thai Interjections

VIDEO: 10 Common Thai Interjections

Have you ever heard  a strange funny sound from a Thai person and you didn’t understand what it meant? In this lesson we show you the common sounds that Thai people make to show emotion or feelings. We hope it helps you to understand Thai people better and you can also apply to your own […]

Read full story · Comments { 17 }
anna

Viral Video – Pray for Anna: She is totally paralysed after visiting Thailand

The short film tells a story of a beautiful young traveler named Anna who comes to visit her Thai boyfriend, but their journey takes an appetizing yet sour turn. Anna eats like a monster, to the point she is left in a food coma suffering “jawbone syndrome” from all the delicious street food; grilled pork, […]

Read full story · Comments { 8 }

VIDEO: Flavours รสชาติ

Food and eating is an important part in Thai culture. Food often becomes the social occasion in itself. This is partly due to the friendly, social nature of Thai people, but also because of the way in which food is shared in Thailand. You have learned how to order food or how to eat like a Thai. […]

Read full story · Comments { 21 }
IMG_5212

VIDEO: Useful Phrases to Show You Care (Episode 2)

  Useful Thai Phrases to Show Your Care for Your Loved Ones: 1. Are you safe? คุณปลอดภัยดีมั้ย kun bplàwd-pai mái? คุณปลอดภัยดีรึเปล่า kun bplàwd-pai rúe-bplàao? FORMAT: do something + ปลอดภัย bplàwd-pai = safely เดินทางปลอดภัย dern-taang bplàwd-pai = Have a safe trip เดินปลอดภัย dern bplàwd-pai = walk safely ข้ามถนนปลอดภัย kâam tà-nŏn bplàwd-pai = cross the road safely or ข้ามถนนดีๆ kâam tà-nŏn dii-dii = cross the […]

Read full story · Comments { 22 }

VIDEO: Useful Thai Words and Phrases for Party!

Get the night started Are you going out tonight? คุณไปเที่ยวมั้ยคืนนี้ kun jà bpai tîao mái kuen-níi? (ไปเที่ยว bpai tîao = go out) Where are you going tonight? คืนนี้คุณจะไปเที่ยวไหน kuen-níi kun jà bpai-tîao năi? Where do you like to party? คุณชอบปาร์ตี้ที่ไหน kun châwp bpaa-dtîi tîi-năi? or คุณชอบไปเที่ยวที่ไหน kun châwp bpai-tîao tîi-năi? Do you like to dance? คุณชอบเต้นมั้ย […]

Read full story · Comments { 17 }

VIDEO: A Collection of Fun Thai Slang

To speak like a Thai, knowing some fun Thai slang not only makes you enjoy the conversation but  it might also impress local people you are talking to as well. Here is a collection of fun Thai slang videos I created. Hope you learn something new and find it enjoyable. (You can click the name of […]

Read full story · Comments { 8 }
IMG_0122

VIDEO: Useful Phrases to Show You Care

Songkran long holiday has officially started today and many Thai people are traveling to celebrate the Thai New Year and see their families. Songkran is also the period when road accidents are occurring at the highest rate and this period between 9th – 15th April is referred by the police as the ‘Seven Dangerous Days’ […]

Read full story · Comments { 8 }
IMG_0084

VIDEO: How to Forbid & Give Warning

Songkran or Thai New Year is coming in a couple days. Besides all the major fun that is about to go on with the water fight, there are also some tips that have been given to the festival participants for their safety. We are going to talk about useful words that are used to make […]

Read full story · Comments { 11 }
IMG_7234

VIDEO: 10 Most Popular Thai Slang of the Year!

[1] ฟิน /fin/ This word is derived from English word ‘finale’, in English this means the last part of an event, and it is usually ‘the best part’ and epic, right? So Thai people use ‘ฟิน FIN’ for describing a feeling that is ‘GREAT’ , or feeling awesome!   [2] อิน in is also derived […]

Read full story · Comments { 21 }
do-you-know-how-to-in-thai

VIDEOS: Thai for Tourists

These 12 basic Thai lessons cover common situations you might encounter as a tourist. Take some time to learn them and I am sure it will help your travel more enjoyable as you will have fun talking to Thai people or even make a new local friend. 🙂 (Click the topic of the lesson to […]

Read full story · Comments { 5 }
Basic Directions Photo

VIDEO: Giving Directions

This lesson you will be learning basic words for directions as well as how to ask for directions. It is useful to know words and phrases that will let you talk about going places, as well as understand what someone else says when giving simple directions. 🙂 BASIC DIRECTIONS:  ตรง /dtrong/ means straight ไป /bpai/ means […]

Read full story · Comments { 10 }

VIDEO:Getting A Thai Massage

Video Script: Reception: สวัสดีค่ะ sà-wàt-dii kâ (Hello) Customer: ขอจองนวดไทย 90 นาที วันนี้ ตอน 5 โมงเย็นค่ะ kăw jawng nûad tai gâao-sìp naa-tii wan-níi dtawn hâa moong yen kâ (I would like to book a 90-minute Thai massage, today at 5 p.m. please.) Reception: ขอชื่อกับเบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ kăw chûe gàp ber toe-rá-sàp dûai kâ (Can I have your name […]

Read full story · Comments { 24 }
how-to-make-comparisions-in-thai

VIDEO: Basic Comparisons

When forming a comparative sentence like A is bigger than B, we use this pattern: subject 1 + adjective/adverb + กว่า gwàa + subject 2   Script of the Role Play: Pear: เย็นนี้กินอะไรดี yen-níi gin à-rai dii? What shall we eat this evening? Mod: ไม่รู้อ่ะ mâi rúu à I don’t know. Pear: อาหารญี่ปุ่่นดีมั้ย aa-hăan yîi-bpùn […]

Read full story · Comments { 12 }
restaurant

VIDEO: Learn Thai – Restaurant Conversation

  The basic word that is used when you place an order in Thai is เอา /ao/. Some people say the word ขอ  /kŏr/ is more polite to use when ordering food, but I don’t think it matters.   Important note:  As the fact that we use เอา /ao/  to place order, so it can ONLY be followed […]

Read full story · Comments { 16 }
Thai Future Tense

VIDEO: Thai Future Tense

Sawatdee ka, Actions that occur in the future (will/going to + verb/verb phrase) can be phrased using the pattern : subject + จะ jà + verb / verb phrase Example: พรุ่งนี้เขาจะทำอาหาร prûng-níi káo jà tam aa-hăan Tomorrow she will cook.   พรุ่งนี้เขาจะไม่มาทำงาน prûng-níi káo jà mâi maa tam-ngaan Tomorrow he will not come to work.   […]

Read full story · Comments { 13 }

VIDEO: Friendly Talk

  แล้ว léao (already) When we want to tell that something has happened already, this pattern is used:   Subject + verb + “แล้ว léaw”    แล้ว / léaw/ means ‘already’   Example: I had breakfast already. ผมกินข้าวเช้าแล้ว pŏm gin kâao-cháao  léaw.   He has gone back to Australia already. เค้ากลับออสเตรเลียแล้ว káo glàp Australia láew […]

Read full story · Comments { 8 }