Archive | October, 2014

VIDEO:Getting A Thai Massage

Video Script: Reception: สวัสดีค่ะ sà-wàt-dii kâ (Hello) Customer: ขอจองนวดไทย 90 นาที วันนี้ ตอน 5 โมงเย็นค่ะ kăw jawng nûad tai gâao-sìp naa-tii wan-níi dtawn hâa moong yen kâ (I would like to book a 90-minute Thai massage, today at 5 p.m. please.) Reception: ขอชื่อกับเบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ kăw chûe gàp ber toe-rá-sàp dûai kâ (Can I have your name […]

Read full story · Comments { 23 }